4109 Специјални ортопедски чевли по гипсан модел за специфични деформитети

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Медицински индикации:

M21(M21.1; M21.2; M21.5; M21.6) стекнати деформации на стапалото;

Q66(Q66.0-Q66.9) конгенитални деформации на стапалото;

B91 секвели од полио;

M06(M06.0-M06.9) ревматоиден артрит;

M08(M08.0-M08.9) јувенилен артрит;

G35 мултипла склероза;

I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

G80(G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81(G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

G71(G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите;

Карактеристики:

Се изработуваат индивидуално према потребата на корисникот со можност за избор на модел и боја.

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар