Патоказ за ортози и протези преку ФЗОМ

Осигурените лица на Фондот за здравство осигурување, можат да подигнат ортопедско или друго помагало во нашите продавници, со заверена потврда.
Потврдата треба да биде издадена од специјалист, заверена во подрачна единица на ФОЗМ и не смее да е постара од 30 дена од денот на издавање.
Како да добиете потврда и како да подигнете ортопедско или друго помагало, прочитајте во продолжение. 

Shopping Cart