Пасивна подлакотна ортоза од пластична маса со прсти

4.253,00 ден

2403 | Пасивна подлакотна ортоза од пластична маса

Оваа пасивна подлакотна ортоза oвозможува имобилизација на рачниот зглоб и превенира улнарна и радијална ротација и несакани движења. Изработена е од пластика  со мек внатрешен дел и дополнителни траки за индивидуално прилагодување како и поголема стабилност. Овозможува релаксирачка позиција на рачниот зглоб во дорзифлексија под агол од 30 степени.

Медицински индикации

G35 Мултипла склероза;
G56.0 Синдром на карпален тунел;
G56.1 Други лезии на н.медианус;
G56.3 Лезија на радијален нерв;
G63.2 Дијабетична полинеуропатија;
G63.8 Полинеуропатија кај други болести класифицирани на друго место;
G80(G80.0-G80.9) Инфатилна церебрална парализа;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82.3-G82.5 Тетраплегија;
I69(I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;
M21.5 Стекната канџеста шепа, крива шепа, канџесто стапало и криво стапало;
M21.3 Висечка шепа или стапало (стекнато);
М21.9 Стекнати деформации на екстремитети, неспецифицирано;
M65.4 Радиусен стилоиден тендосиновит (de Quervain);
M65.9 Синовит и тендосиновит, неозначено;
M70 Мекоткивни заболувања поради употреба, прекумерна употреба и притисок;
M72.0 Палмарна фасцијална фиброматоза Dupuytren;
P14.3 Породилна повреда на брахиален плексус;
Q74.3 Artrogripoza multiplex cong.;
T92.1 Секвели од фрактура на рака;
T92.2 Секвели од фрактура на ниво на рачен зглоб и шепа;
T92.3 Секвели од дислокација, шинување и истегнување на горен екстремитет;
T92.5 Секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет;
T92.9 Секвели од други неозначени повреди на горен екстремитет;
Кај ревматиден артрит, одземеност од било која генеза;
S52.0 Фрактура на горен крај на улна;
S52.1 Фрактура на горен крај на радиус;
S52.7 Мултипли фрактури на подлактица;
S53.0 Дислокација на главата на радиусот;
S53.1 Дислокација на други и неозначени делови на лакот;
S53.2 Трауматска руптура на радијален колатерален лигамент;
S53.3 Трауматска руптура на улнарен колатерален лигамент.

Големина

Дополнителни информации

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде ортопед, физијатар или хирург

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Пасивна подлакотна ортоза од пластична маса со прсти”
Shopping Cart