Детска инвалидска количка – Sagitta kids

69.855,00 ден

3110 | Активна инвалидска количка

Vermeiren Sagitta kids е  активна детска инвалидска количка со крут рам.

Sagitta kids може целосно индивидулно да се прилагоди на потребите на корисникот. Рамот е конструиран на таков начин што може да се менува ширината на седиштето. Различните можности за прилагодување го пратат растот и развојот на детето. Заради компактниот дизајн и малата тежина количката е лесно управлива.

Карактеристики

  • Ширина на седиштето 240–340 mm,
  • Длабочина на седиштето 280-320 mm,
  • Должина 700-750 mm,
  • Ширина 460–555 mm,
  • Висина на потпирачот за грб 230-430 mm,
  • Тежина од 9 kg,
  • Максимална тежина на корисникот до 60 kg.

Медицински индикации

G10-G13 Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;
G24 Дистонија;
G35-G37 Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;
G60-G64 Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;
G71-G72 Болести на мионевралната спојка на мускул;
G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;
G82(G82.0-G82.5) Параплегија и тетраплегија;
I69(I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;
Z89(Z89.5-Z89.8) Стекнат недостиг на долен екстремитет;
Z96.6 Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога;
T93.2; T93.6; T93.9 Секвели од повреди на долен екстремитет;
Т95.3 и Т95.9 Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини;
M08 Јувенилен артрит;
M30-M36 Системски заболувања на сврзното ткиво;
B91 Секвели од полиомиелит;
Q72 Редукциски дефекти на долен екстремитет.

Напомена

Индикационо подрачје – дете со низок степен на активност или неможност за самостојно управување со
инвалидска количка – тогаш се препишува количка стандард – (тетраплегија, триплегија, параплегија, хе-
миплегија/тетрапареза, трипареза, парапареза, хемипареза од тежок степен па нема можност за дви-
жење без употреба на инвалидска количка. Ампутација на обете нозе под колена (кога протезата е меди-
цински контраиндицирана), ампутација на една нога – ако поради клиничкиот статус не е можна примена
на протеза. Тешки дегенеративни или деструктивни процеси, посттрауматски деформитети или вродени
болести на долните екстремитети кога нема можност за движење со употреба на штаки или одалка.

Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда напишана од двајца лекари специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.

Коментари

Се уште нема коментари.

Впишете прв коментар за “Детска инвалидска количка – Sagitta kids”
Shopping Cart