4107 – Чевли со вградена узенгија за едно стапало

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Чевлите се индицирани во случаите каде што се индицирани надколени или подколени апарати со узенгија.

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар