01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Суспензија  т.е. задржување на протезата на чкунката со помош на бутен мидер (за кратки чкунки)