1204 – Шопартова потколена протеза

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Додатоци од листа на ФЗОМ кои може да се вградат во оваа протеза

1404 Филц – дрво стапало;

1505 Навлака за чкунка (потколена);

 

4112 Чевли отворен фудбалски тип за протези (се препишуваат кај секоја протеза )

 

Медицински индикации:

Z89.4 стекнат недостиг на стапало и глужд;

Q72.3 конгенитално отсуство на стапало и прст/прсти;

 

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар