Rregulla dhe kushte të përgjithshme

Faqja e internetit me domenin www.slavej.mk , në pronësi të Qendrës së ortotikës dhe të protetikës SLLAVEJ SHA Shkup , me seli në rr. “Vasil Gjorgov” nr. 45, Shkup, është shërbim që u kushtohet përdoruesve që të kenë mundësi të kërkojnë, krahasojnë dhe/ose blejnë produkte dhe shërbime. Si vizitorë dhe përdorues, ju informojmë se përdorimi i përmbajtjes së faqes, si dhe transaksionet e kryera, u nënshtrohen disa kushteve dhe rregullave, për të cilat ju kërkojmë t'i lexoni me kujdes përpara se ta përdorni. SLLAVEJI  nuk merr asnjë përgjegjësi nëse përdoruesi nuk i ka lexuar termat dhe kushtet e përdorimit dhe të blerjes. Për të kënaqur nevojat dhe kërkesat tuaja, SLLAVEJI  do të angazhohet për disponueshmërinë e faqes së saj të internetit www.slavej.mk 24 orë në ditë.
 Në rast të mosdisponueshmërisë së përkohshme, d.m.th. ndërprerjes së faqes së internetit për shkak të ndikimeve teknike ose të jashtme përtej kontrollit të SLLAVEJI, nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk garantojmë qasje të vazhdueshëm.
  Të gjitha të dhënat dhe informacionet e publikuara në faqen e internetit të SLLAVEJI janë të karakterit informativ dhe për të njëjtat, SLLAVEJI rezervon të drejtën t’i ndryshojë në varësi të kushteve dhe të nevojave.
  Si rezultat i specifikës së mediumit "internet", përveç nëse parashikohet ndryshe në përputhje me rregulloret pozitive në R. të Maqedonisë së Veriut,  SLLAVEJI nuk mban përgjegjësi për saktësinë dhe besueshmërinë e informacionit dhe dokumenteve të publikuara.
 Duke vizituar ose blerë nëpërmjet faqes sonë të internetit, ju duhet të pranoni kushtet e renditura më poshtë. E drejta për të ndryshuar në varësi të kushteve dhe nevojave është e rezervuar pa njoftim paraprak për përdoruesit e faqes. Qendrës së ortotikës dhe të protetikës SLLAVEJ SHA Shkup nuk merr asnjë përgjegjësi nëse përdoruesi i faqes nuk ka lexuar informacionin dhe kushtet e disponueshme publikisht nga kjo faqe. Nëse nuk jeni dakord me Termat dhe Kushtet e Përgjithshme në këtë faqe, thjesht mos e përdorni dhe shkoni në një nga dyqanet e SLLAVEJI.
  Emri "SLLAVEJI" është shenjë tregtare e Qendrës së ortotikës dhe të protetikës Sllavej ShA Shkup dhe çdo lloj përdorimi i tij është i ndaluar pa pëlqimin paraprak me shkrim të SLLAVEJIQendrës së ortotikës dhe të protetikës Sllavej ShA Shkup rezervon të gjitha të drejtat që rrjedhin nga marka tregtare "SLLAVEJI“.
  Shkarkimi i informacionit, të dhënave dhe imazheve, shpërndarja e tyre, transferimi ose përdorimi i lidhjes nga faqja e internetit të SLLAVEJI është e ndaluar. Përdorimi i të njëjtës është i mundur vetëm për qëllime jokomerciale dhe përdorim personal përtej lejes për çdo keqpërdorim të të dhënave dhe mundësive të ofruara nga faqja e internetit të SLLAVEJI.
  Informacioni i shpërndarë në këtë faqe është informativ. Ne gjithmonë do të përpiqemi për saktësinë e informacionit të paraqitur në faqe, por shtrembërimet dhe lëshimet në informacion janë të mundshme, në varësi të burimit të informacionit.
  Për të gjitha produktet, ne do të bëjmë çmos që të kemi një foto në dispozicion, si një ilustrim të pamjes dhe të formës së produktit.

Shopping Cart