Kushte dhe rregulla për blerje

 Çmimet e të gjitha produkteve në www.slavej.mk janë të shprehura në denarë me TVSH.
  SLLAVEJI rezervon të drejtën për të ndryshuar çmimet, në përputhje me politikën e kompanisë, pa njoftim për përdoruesit. Korrigjimi i çmimit nuk do të bëhet nëse porosia pranohet. Korrigjimi i çmimit në çdo rast mund të kryhet nga SLLAVEJI, nëse bëhet fjalë për një gabim teknik të dukshëm gjatë shënimit të çmimeve të produkteve. Blerësi merr përsipër të paguajë çmimin, i cili ofrohet në momentin e ekzekutimit të porosisë, pavarësisht se çmimi mund të ndryshojë ndërkohë. Në rast të një gabimi teknik të dukshëm gjatë shënimit të çmimeve të produkteve, SLLAVEJI do të njoftojë blerësit që kanë bërë një porosi ose kanë bërë një pagesë për produktin specifik, dhe blerësi në këtë rast rezervon të drejtën të vendosë nëse do ta anulojë porosinë apo jo.
  Çmimet e rregullta me pakicë vlejnë për blerjen e produkteve përmes www.slavej.mk. Stoqet e një produkti të caktuar janë të kufizuara, kështu që pavarësisht monitorimit të tyre të përditësuar, mund të ndodhë shterim i stokut. Për këto arsye një porosi e caktuar mund të anulohet.
  Blerësi mund të zgjedhë një ose më shumë produkte, si dhe një paketë produktesh nga oferta e СSLLAVEJIT. Blerësi mund të anulojë, shtojë ose korrigjojë porosinë në çdo kohë, përpara se të mbyllë përfundimisht porosinë. Regjistrimi nuk është i detyrueshëm për realizimin e porosisë, por gjatë porosisë janë të detyrueshme të dhënat e kontaktit, si dhe adresa e dërgimit. Pas përfundimit të porosisë, do t'ju dërgohet një e-mail në adresën që keni dhënë, për konfirmimin e rezervimit të porosisë. Në rast të problemeve të mundshme teknike ose gabimeve në faqen e internetit, SLLAVEJI ka të drejtë të refuzojë porosinë ose të ndalojë procesin e blerjes dhe ne nuk jemi të detyruar të bëjmë asnjë kompensim tjetër, përveç kthimit të mjeteve të paguara nga blerësi.

Mbështetje për përdoruesit
Për çdo informacion dhe pyetje në lidhje me realizimin e shitjeve online, mund të telefononi në numrin 02/3247191, i cili është në dispozicion nga ora 08:00 deri 16:00 ose të na kontaktoni 24/7 përmes e-mailit tonë: grizazakorisnici@slavej.mk.

Politikë e dërgimit të produkteve

Ju mund ta bëni blerjen përmes faqes sonë të internetit nga çdo pjesë e botës, por ne mund ta kryejmë dërgesën vetëm në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Të gjitha produktet do të dorëzohen në adresën e dërgimit që duhet të jepni gjatë krijimit të porosisë. Ju gjithashtu mund të befasoni të dashurit tuaj dhe të kërkoni dorëzim në adresën e tyre, duke specifikuar adresën e tyre si adresën e dërgimit.
  Në përputhje me mundësitë tona, produkti do t'ju dërgohet në kohën më të shkurtër të mundshme.
  Periudha e dërgimit varet nga vendi i dorëzimit. Koha maksimale e parashikuar e dorëzimit është 3 ditë pune nga momenti i konfirmimit të porosisë për dërgesë të rregullt ose 24 orë për dërgesë ekspres.SLLAVEJI rezervon të drejtën për të zgjatur periudhën e dërgimit pas një marrëveshje të mëparshme me blerësin. Dërgimi bëhet përmes shërbimit tonë të dërgesës ose përmes partnerëve të jashtëm. Dërgimi nuk bëhet gjatë të shtunave pas orës 14:00, të dielave dhe festave zyrtare.
  Para dërgimit, blerësit i dërgohet një lidhje me një kod dërgesë përmes së cilës blerësi mund të gjurmojë dërgesën, dhe gjithashtu do të kontaktohet me telefon në numrin e telefonit të lënë për kontakt për të konfirmuar datën dhe orën e dërgimit.
  Nëse porosia bëhet pas orës 16:00, ajo do të kontrollohet ditën tjetër të punës dhe pas marrjes së konfirmimit për transaksion-pagesën e suksesshme, fillon periudha e dërgimit. Nëse porosia bëhet të premten pas orës 16, të shtunën, të dielën ose në një ditë jo pune, kjo procedurë fillon nga dita e parë e punës pasardhëse. Koha e dorëzimit nuk përfshin fundjavat dhe ditët që nuk punohet.

Kostoja e dërgesës në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut është si më poshtë:
• Për dërgesë të rregullt deri në 10 kg. — 180,00 denarë,
• Për dërgesë të rregullt mbi 10 kg. — 230,00 denarë,
• Për dërgesë të shpejtë (24 orë) deri në 10 kg. – 280,00 denarë,
• Për dërgesë ekspres (24 orë) mbi 10 kg. – 330,00 denarë.
   Produkti dorëzohet në adresën e dërgimit të specifikuar nga blerësi. Çdo blerës është i detyruar që me marrjen e produktit ta kontrollojë atë për dëmtime të mundshme gjatë transportit dhe nëse bëhet fjalë për disa produkte të kontrollojë nëse mungon ndonjë produkt. Nëse produkti dorëzohet i dëmtuar, ose një produkt i caktuar mungon në porosi, blerësi duhet të na informojë menjëherë se si do të merrnim masa për të hequr gabimin aksidental. Në këtë rast, kostoja e zëvendësimit të produktit nuk do të mbulohet nga blerësi.
  Në rast se blerësi dëshiron të kthejë produktin, pa fajin tonë apo fajin e furnitorit, si dhe kërkon kthim të shumës së paguar për produktin, atëherë kostoja e transportit do të zbritet nga shuma përfundimtare. Nëse blerësi dëshiron të zëvendësojë produktin, është i detyruar ta mbajë të padëmtuar, të pa ambalazhuar dhe të papërdorur së bashku me të gjitha dokumentet e bashkangjitura. Nëse ka një vonesë në dorëzim nga kompania që është angazhuar për të kryer dërgesën, SLLAVEJI nuk mund të marrë asnjë përgjegjësi.
Pranim i produkteve
Produkti/et dorëzohen në hyrje të shtëpisë, pra në hyrje të një ndërtese banimi. Produkti/et janë të paketuara në kuti të përshtatshme, si mbrojtje ndaj dëmtimeve të mundshme dhe janë të siguruara nga humbja ose dëmtimi gjatë transportit. Në momentin e marrjes së produktit/eve, ju jeni të detyruar t'i kontrolloni ato dhe të kundërshtoni menjëherë dëmtimet e mundshme të jashtme të produktit/eve. Ankesa e mundshme duhet t'i drejtohet personit që bën dërgesën dhe në numrin e telefonit për mbështetjen e klientit 02/ 3247191, në të kundërtën të gjitha ankesat e mëvonshme në lidhje me dëmtimin e jashtëm të produktit/eve nuk do të pranohet. Së bashku me pranimin e produktit/eve duhet të merrni edhe dokumentacionin shoqërues, i cili përbëhet nga: manuali i përdorimit, kartela e garancisë, fatura-fletëdorëzimi, të cilin jeni të detyruar ta nënshkruani.
Kthimi dhe ndërrimi i produktit
  Blerësi ka të drejtë të kthejë produktin e blerë brenda një periudhe prej 15 ditësh nga data e dorëzimit, me kusht që produkti që kthehet të jetë në të njëjtën gjendje fizike në të cilën është dorëzuar, i papaketuar dhe i papërdorur, me të gjitha etiketat dhe shenjat që i ka pasur gjatë marrjes. Mjetet do t'i kthehen blerësit. Sipas Ligjit të Mbrojtjes së Konsumatorit, blerësi ka të drejtë të zëvendësojë produktin që është i cilësisë përkatëse dhe që nuk përputhet në aspektin e formës, madhësisë, modelit, ngjyrës apo numrit. Konsumatori mund ta ushtrojë këtë të drejtë brenda 15 ditëve nga dita e blerjes së produktit. Zëvendësimi i produktit me cilësinë e duhur bëhet nëse produkti nuk është përdorur, nëse pamja e produktit, vetitë e dobishme, vulat, etiketat e fabrikës, si dhe fatura fiskale ose fletëdërgesa që i janë lëshuar konsumatorit së bashku me produktin janë ruajtur. Nëse në momentin e paraqitjes së kërkesës nga konsumatori, tregtari nuk ka një produkt të nevojshëm (një produkt që do të plotësojë nevojat e tij), konsumatori ka të drejtën e zgjedhjes së tij të kërkojë zgjidhjen e kontratës dhe të kërkojë kthimin të shumës së paguar.
  Nëse blerësi e ndërron produktin për arsye të tjera, e jo për shkak të reklamacionit, ai është i detyruar të dërgojë email në grizazakorisnici@slavej.mk në afat prej 15 ditësh me të dhënat e numrit të porosisë dhe arsyen e kthimit apo ndërrimit të produktit. Kthimi i produktit në këtë rast bëhet përmes shërbimit të dërgimit. Nëse produkti nuk është i dëmtuar, SLLAVEJI do të dërgojë produktin zëvendësues. Shpenzimet e transportit për kthimin dhe dërgimin e një produkti zëvendësues në këtë rast i mbulon blerësi.

Garancia

  Disa produkte, të blera përmes faqes së internetit të SLLAVEJIT kanë një kartë garancie përkatëse dhe një periudhë garancie të përcaktuar nga prodhuesi. Karta e garancisë përmban një deklaratë garancie dhe kushte garancie që janë të detyrueshme për vlefshmërinë e garancisë së produktit. Garancia nuk do të vlejë po qe se:
  • Letra e garancisë ose dëshmia e blerjes (fatura fiskale ose fletëdërgesa) nuk janë në dispozicion.
  • Ka shenja të tentimit për të riparuar produktin nga shërbime të paautorizuara.
  • Ka dëmtime ose defekte të shkaktuara nga përdorimi jo i duhur i produktit.
  • Produkti ka dëmtime fizike.
Garancia e produktit nuk mbulon shtojcat dhe komponentët që kanë një jetëgjatësi të kufizuar.

 

BLERËSI ËSHTË I NJOHUR DHE PAJTOHET ME KUSHTET DHE RREGULLAT E PËRDORIMIT TË FALQES SL INTERNETIT TË SLLAVEJIT DHE DETYROHET QË T’I RESPEKTOJË NË TËRËSI.
 
 
Shopping Cart