Каталог на производи

Славеј АД Скопје има 12 регистрациони решенија и 248 регистрирани производи (изјави за сообразност) за домашниот пазар.

Центарот за ортотика и протетика СЛАВЕЈ АД Скопје покрај своето производство располага и со богат избор на готови производи на најразновидни ортопедски помагала со потврден квалитет набавени од меѓународно реномирани производители.