3101 Универзална инвалидска количка со подвижен наслон и папучи кои се подесуваат 01903GC

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Мултифункционална механичка инвалидска количка

Карактеристики:  

– Наклонлив наслон за грбот.

– Потпирач за глава.

– Прилагодливи наслони за листот на нозете.

– Склоплива.

– Демонтажни и подесливи потпирачи за нозе (нозете можат да бидат хоризонтални).

– Подигнувачки потпирачи за раце.

Медицински индикации:

G10-G13 системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;

G20 паркинсонова болест;

G35-G37 демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;

G60-G64 полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;

G71-G72 болести на мионевралната спојака на мускул;

G80.0 спастична церебрална парализа;

G80.2 спастична хемиплегична церебрална парализа;

G80.3 дискинетична церебрална парализа;

G80.9 инфантилна церебрална парализа, неозначена;

G81.9 хемиплегија, неозначена;

G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

Т95.3 и Т95.9 секвели од изгореници,корозии и смрзнатини;

M30-M36 системски заболувања на сврзното ткиво ;

B91 секвели од полиомиелит;

Z89.5 стекнат недостиг на нога до или под колено;

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двета долни екстремитети на било кое ниво освен само прсти;

Z96.8 присуство на други означени функционални имплантати;

Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда напишана од двајца лекари специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или  ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.