82144 Високоперформантни анатомски ноќни пелени за интонтиненција (уринарна и фецесна)

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Погодни за лежечки пациенти кај кои е оневозможено станувањето. Анатомски обликувани и лесни за апликација.

Карактеристики:

– Позадина без латекс.

– Висока манжетна за да се спречи протекување.

– Анти-алергиска ластици за подобро прилепување на анатомија на корисникот да се овозможи слободно  движење.

Медицински индикации:

Уринарна или фецесна инконтиненција како последица на:

Q 05 спина бифида

Q 01 менингомиелоцела

F 00 – F 09

F 20 – F29

F 72 i F73

G 35 мултипла склероза

G 80 инфантилна церебрална парализа

G 81 хемиплегија

G 82 параплегија и тетраплегија

R32-Неозначена уринарна инконтиненција (се однесува само на осигурено лице со инконтиненција која неможе хирушки да се реши, а е неподвижно, но може и/или неможе да седи и се движи со помош на инвалидска количка)

Потврдата за ова ортопедско помагало ја издава лекар специјалист од соодветната дејност или избраниот лекар по препорака на лекар специјалист од соодветната дејност, а го потврдува со наод мислење  Лекарска комисија на Фондот еднаш во годината.