Одалка со ракофат со 4 тркала 04963L

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Карактеристики:

– Подеслива по висина

– Склоплива.

Широчина                            74 цм

Широчина   (склопена)     60 цм

Висина                                   54 цм  – 64  цм

Должина                                48 цм  – 50  цм

Медицински индикации:

Исти индикации како одалка со ракохват без тркала, кај пациенти кои со рацете неможат да ја подигаат одалката при одење.

Т93(Т93.0-Т93.9) Секвели од повреди на долен екстремитет;

Z89.4-Z89.6 Стекнат недостиг на долен екстремитет;

Z96.6 Присуство на ортопедски зглоб имплантант на долен екстремитет;

Q72(Q72.0-Q72.1) Редукциски дефекти на долен екстремитет;

G10-G13 Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;

G20-G26 Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето;

G30-G32 Други дегенеративни болести на нервниот систем;

G35-G37 Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;

G60-G64 Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;

G71-G72 Болести на мионевралната спојака на мускул;

G80 Церебрална парализа;

G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5)  Параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест ;

05 ; M06; M07; M08 ; M10 Воспалителни полиартропатии

M15.9 Полиартроза неозначено;

M30-M36 Системски заболувања на сврзното ткиво;

B91 Секвели од полиомиелит.