7203 Метална патерица подлактна 05937L

02 Опис на производот

Карактеристики:

– Подеслива по висина

97 – 122 cm

Медицински индикации:

Т93(Т93.0-Т93.9) секвели од повреди на доен екстремитет;

Z89.4-Z89.6 стекнат недостиг на долен екстремитет;

Z96.6 присуство на ортопедски зглоб имплантант на долен екстремитет;

Q72(Q72.0-Q72.1) редукциски дефекти на долен екстремитет;

G10-G13 системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем ;

G20-G26 екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето;

G30-G32 други дегенеративни болести на нервниот систем;

G35-G37 демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;

G60-G64 полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;

G71-G72 болести на мионевралната спојака на мускул;

G80 церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија ;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест ;

M05 ; M06; M07; M08 ; M10 воспалителни полиартропатии;

M15.9 полиартроза неозначено;

M30-M36 системски заболувања на сврзното ткиво;

B91 секвели од полиомиелит.

S72 фрактура на фемурот;

S72.9 фрактура на фемурот, неозначен дел;

S79.7 мултипли повреди на колкот и бедрото;

S79 други и неозначени повреди на колкот и бедрото;

S79.9 неозначена повреда на колкот и бедрото;

S82 фрактура на потколеницата, вклучувајќи го и глуждот;

S82.9 фрактура на потколеницата, неозначено ниво;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде: Ортопед, Физијатар или Хирург