01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Карактеристики:

77 – 97 cm / 1,1 kg

– Анатомска рачка

– Подеслив по висина

Медицински индикации:

G10-G13 системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;

G20-G26 екстрапирамидални заболувања и заболувања на движењето;

G30-G32 други дегенеративни болести на нервниот систем;

G35-G37 демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;

G60-G64 полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;

G71-G72 болести на мионевралната спојака на мускул;

G80 церебрална парализа;

G81(G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетралегија;

I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

Z96.6 присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога;

T93.2; T93.3; T93.4; T93.5; T93.9 секвели од повреди на долен екстремитет;

M05; M06; M07; M08; M10 воспалителни полиартропатии;

M15.9 полиартроза, неозначено;

M30-M36 системски заболувања на сврзното ткиво;

B91 секвели од полиомиелит;

S82.8 фрактури на други делови од потколеницата;

S82.5 фрактура на медијалниот малеолус;

S82.6 фрактура на латералниот малеолус;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде: Ортопед, Физијатар или Хирург