4113 – Чевли кај скратувања на екстремитети над 6 cm

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Медицински индикации:

M21.7 Нееднаква должина на екстремитет – стекната;

Q72.8 Конгенитално скратување на долен екстремитет;

 

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде: Ортопед или Физијатар