4112 – Чевли отворен фудбалски тип за протези

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Индикација за овие чевли е индикација за надколена или подколена протеза за долен екстремитет.

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар