4111 – Ортопедски чевли кај парцијални ампутации со надградување на ампутација

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Медицински индикации:

S80.1 контузија на други и на неозначени делови на потколеница;

S98.0 трауматска ампутација на ниво на глужд и стапало;

S98.1 трауматска ампутација на еден прст на ногата;

S98.2 трауматска ампутација на два или повеќе прсти на ногата;

Z89.4 стекнат недостиг на стапало и глужд;

Z89.8 стекнат недостиг на горни и долни екстремитети на било кое ниво;

Q72.3 конгенитално отсуство на стапало и прсти;

T93.6 секвели од повреда од смачкување и трауматска ампутација на долен екстремитет;

T95.3 секвели од изгореници, корозија и смрзнатици на долен екстремитет;

 

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар