4108 – Чевли со вградена узенгија за две стапала

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Чевлите се индицирани во случаите каде што се индицирани надколени или подколени апарати со узенгија на двете нозе.

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар