3216 Анти декубитус перниче полнето со воздух и гел

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Перничето е комбинација на воздух и ГЕЛ технологија ефикасно обезбедува распоредување на притисокот. Има 36 меѓусебно поврзани ќелии. Секоја е покриена со слој од гел силикон. Ја подобрува функцијата на капиларите и врши рамномерно распределување на притисокот, го намалува триењето и има позитивен ефект на температурата на кожата.

Составено од три слоја на полиуретан (СТП) филм што го прави издржлив и тешко е да се пунктира. Лесно се чисти, со што е погодно за корисници со инконтиненција. Лесно е и едноставно за транспорт.

Има пумпа и средства за репарација.

Медицински индикации:

примарни заболувања на мускулите (G71; G71.0; G71.1; G71.2; G71.3; G71.8 и G71.9);

церебрална парализа (G80; G80.00; G80.01; G80.02; G80.03; G80.09; G80.3; G80.4; G80.8 и G80.9);

параплегија (G82.0; G82.1 и G82.2);

тетраплегија (G82.3; G82.4 и G82.5);

Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено;

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети на кое било ниво освен прстите на нозете;

Z89.8 стекнат недостиг на горни и долни екстремитети (на кое било ниво);

Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет (неозначено);

 

Правото на додатоците за инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда напишана од двајца лекари специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или  ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот