2610 Потколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стапало (индивидуалнo)

02 Опис на производот

Медицински индикации:

B91 секвели од полиомиелит;

М20.6 други стекнати деформитети на прстите на стапалата, неозначено;

М21.6 стекнати деформации на глуждот и стапалото;

M21.9 стекнати деформации на екстремитети, неспецифицирано;

M24.5 контрактура на зглоб;

M62.4 контрактура на мускул;

Q66 (Q66.0 – Q66.9) конгенитални деформации на стапалото;

Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација;

G12 (G12.0 – G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G35 мултипла склероза;

G80 (G80.0 – G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0 – G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0 – G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0 – I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

G71 (G71.0 – G71.9) примарни заболувања на мускулите;

Карактеристики:

-се изработува индивидуално од термопластичен материјал  со лепливи траки за фиксација;

за превенција на контрактури , задржување на положбата после оперативен зафат или корекција на деформитети;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар