2609 Надколена корективна лонгета за корекција на контрактури во колено и скочен зглоб (индивидуалнo)

02 Опис на производот

Медицински индикации:

М19.1 посттрауматска артроза на други зглобови;

M19.9 артроза, неспецифицирано;

M21.0 валгус деформација, некласифицирана на друго место;

M21.1 варус деформација, некласифицирана на друго место;

M21.2 флексиона деформација;

M21.9 стекнати деформации на екстремитети, неспецифицирано;

M24.5 контрактура на зглоб;

M62.4 контрактура на мускул;

B91 секвели од полиомиелит;

G12 (G12.0 – G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G35 мултипла склероза;

G80 (G80.0 – G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0 – G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0 – G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0 – I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

G71 (G71.0 – G71.9) примарни заболувања на мускулите;

Карактеристики:

-се изработува индивидуално од пластичен материјал  за корекција на деформитети, превенција на контрактури, прави стабилизација и поддршка;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед, Физијатар или Хирург