2608 Корективен апарат за корекција на скочен зглоб (Редерсман) (индивидуално)

02 Опис на производот

Медицински индикации:

М19.1 посттрауматска артроза на други зглобови;

M19.9 артроза, неспицифицирано;

M21.0 валгус деформација, некласифицирана на друго место;

M21.1 варус деформација, некласифициран на друго место;

M21.2 флексиона деформација;

M21.9 стекнати деформации на екстремитети, неспецифицирано;

M36.2 хемофилична артропатија (D66-D68+);

M24.5 контрактура на зглоб;

M62.4 контрактура на мускул;

T93.2 секвели од фрактура на долен екстремитет;

T93.3 секвели од дислокација, шинување и истегнување на долен екстремитет;

T93.5 секвели од повреда на мускул и тетива на долен екстремитет;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед, Физијатар или Хирург