2607 Надколен корективен апарат со метална сандала за корекција на варус или валгус на колено (индивидуално)

02 Опис на производот

Медицински индикации:

M21.0 стекната валгус деформација;

M21.1 стекната варус деформација;

M21.9 стекнати деформации на екстремитети, неспецифицирано;

Q74.1 конгенитална малформација на колено;

 Карактеристики:

-се изработува индивидуално за корекција на деформитети во колено;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар