2606 Твистеров апарат за корекција на абдукција и аддукција на долните екстремитети (индивидуалнo)

02 Опис на производот

Медицински индикации:

G80 (G80.0 – G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0 – G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0 – G82.5) параплегија и тетраплегија;

G83.1 моноплегија на долен екстремитет;

G83.9 паралитичен синдром, неозначено;

M21.0 валгус деформација, некласифицирана на друго место;

M21.1 варус деформација, некласифицирана на друго место;

M21.5 стекната канџеска шепа, крива шепа, канџесто стапало и криво стапало;

M24.5 контрактура на зглоб;

M62.4 контрактура на мускул;

Карактеристики:

-се изработува индивидуално;

-кај деца со умерена внатрешна или надворешна ротација на долните екстремитети, прави корекција и помага да се постигни посакуваната положба;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар