2605 Аталанта апарат за исчашени колкови за одење (индивидуално)

02 Опис на производот

Медицински индикации:

Индикационо подрачје – Legg – Calve – Perthes – ова болест (М91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот) и кај дисплазија на колк – исчашување

Q65.0 конгенитална дислокација на колкот, еднострана;

Q65.1 конгенитална дислокација на колкот, двострана;

Q65.2 конгенитална дислокација на колкот, неозначено;

Q65 (Q65.0 – Q65.9) конгенитални деформации на колкот;

Карактеристики:

наменет  за контрола на колковите при потешки форми на диспластични колкови со луксации и сублуксации , со цел да се задржи колкот во абдукција и правилна положба за правилно развивање;

-се изработува индивидуално;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар