2604 Корективни гаќички за корекција на абдукција на колковите по Вехер

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Медицински индикации:

Индикационо подрачје –кај дисплазија на колк – стабилизација на репониран колк

Q65.8 други конгенитални деформации на колкот;

Q65(Q65.3-Q65.9) конгенитални деформации на колкот;

Карактеристики:

-кај полесни форми на дисплазија на колк, го задржуваат колкот во правилна положба со што се овозможува правилно развивање;

големината се одредува према телесната тежина;

 Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар