2602 Корективен апарат за корекција на стапало по Денис-Браун (индивидуално)

02 Опис на производот

Медицински индикации:

Q66 (Q66.0 – Q66.9) конгенитални деформации на стапало;

M21.0 – M21.6 стекнати деформации на скочен зглоб и стапало;

M21.8 други означени стекнати деформации на екстремитетите;

M21.9 стекната деформација на екстремитет, неозначено;

G80 (G80.0 – G80.9) инфантилна церебрална парализа;

конгенитални аномалии на стапало;

Карактеристики:

-се изработува индивидуално;

-изработен е од корективни чевли поврзани со шина со можност за прилагодување, за корекција на стапала кај конгенитални деформации;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар