2505 Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ШЕНО (индивидуално)

02 Опис на производот

Медицински индикации:

G80.0 спастична церебрална парализа;

G80.3 дискинетична церебрална парализа;

G80.9 инфантилна церебрална парализа, неозначено;

M40 (M40.0 – M40.5) кифоза и лордоза;

M41 (M41.0 – M41.9) сколиоза;

M49+A18 туберкулоза на рбет;

Q67.5 конгенитална деформација на рбет;

Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација;

Во лекување на кифози и сколиози од различна генеза;

 Карактеристики:

 -се изработува индивидуално, при што користиме современа CAD-CAM технологија која нуди многу бенефити за корисниците на ортозите;

-грбна ортоза за корекција на деформитети изработена од термопластичен материјал

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар