2402 Пасивна надлакотна ортоза од пластична маса

02 Опис на производот

Медицински индикации:

G82.1 спастична параплегија;

S52.0 фрактура на горен крај на улна;

S53.1 дислокација на други и неозначени делови на лакот;

T92.1 секвели од фрактура на рака;

T92.3 секвели од дислокација, шинување и истегнување на горен екстремитет;

T92.5 секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет;

T92.9 секвели од други неозначени повреди на горен екстремитет,

S42.2 фрактура на горниот крај на хумерусот;

S42.7 мултипли фрактури на клавикулата, скапулата и хумерусот;

S42.8 фрактура на други делови на рамото и надлактицата;

S42.9 повреда на рамениот појас, неозначен дел;

S43.0 дислокација на зглоб на раме (гленохумерален зглоб);

S43.1 дислокација на акромиоклавикуларниот зглоб ;

S43.2 дислокација на стерноклавикуларниот зглоб;

S43.3 дислокација на други и на неозначени делови на рамениот појас;

S43.4 шинување и истегнување на рамениот зглоб;

S43.5 шинување и истегнување на акромиоклавикуларниот зглоб;

Карактеристики:

-прави фиксација и имобилизација на надлактицата и ја намалува болката;

-индивидуално или сериски изработена  од пластична маса за цврста потпора и мек внатрешен дел за поголема удобност;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед, Физијатар или Хирург