2401 Надлакотен корективен апарат со механизам за корекција во лакотен зглоб (Редерсман) (индивидуална ортоза )

02 Опис на производот

Медицински индикации:

G54.0 заболувања на брахијалниот плексус;

G82.1 спастична параплегија;

M19.1 посттрауматска артроза на други зглобови;

М19.2 друга секундарна артроза;

M21.2 флексиона деформација;

M24.5 контрактура на зглоб;

M62.4 контрактура на мускул;

M75.0 атхезивен капсулит на рамо;

S52.0 фрактура на горен крај на улна;

S53.1 дислокација на други и неозначени делови на лакот;

T92.1 секвели од фрактура на рака;

T92.5 секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет;

Конзервативно или оперативно лечење на лезија на нерв или тетива;

 

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед, Физијатар или Хирург