2304 Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала (индивидуално)

02 Опис на производот

Медицински индикации:

B91 секвели од полио;

G11.1 церебрална атаксија со ран почеток ;

G12(G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G57.2 лезија на феморалниот нерв;

G57.3 лезија на латералниот поплитеален нерв (парализа на n.peroneus);

G57.6 лезија на плантарниот нерв;

G35 мултипла склероза;

G60(G60.0-G60.8) хередитарна и идиопатска невропатија;

G61(G61.0-G61.9) воспалителна полиневропатија;

G71(G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите;

G80(G80.0-G80.9) инфатилна церебрална парализа;

G81(G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

M76.4 тибијален колатерален бурзитис (Pelegrini Stieda);

M76.6 ахилов тендинитис;

S86.0 повреда на ахилова тетива;

S93.0 дислокација на зглобот на глуждот;

S93.6 шинување и истегнување на други и неозначени делови на стапалото;

T93.4 секвели од повреди на нерв на долен екстремитет;

Сите состојби на одземеност на стапало, хроничен нестабилен скочен зглоб, псеудоартрози и конгенитални мани

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед, Физијатар или Хирург