2105 и 2506 Натколен пластичен апарат со зглоб во колено и скочен зглоб (индивидуално) во спој со Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ТЛСО (индивидуално)

02 Опис на производот

Медицински индикации за 2105:

B91 секвели од полиомиелит;

G12(G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G24(G24.0-G24.2) дистонија;

G35 мултипла склероза;

G71.1 миотонични заболувања;

G80(G80.0-G80.9) инфантилана церебрална парализа;

G81(G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

G83.1 моноплегија на долен екстремитет;

G83.3 моноплегија неозначено;

G83.9 паралитичен синдром, неозначено;

М24.3 патолошка дислокација и сублуксација на зглоб, некласифицирана на друго место;

М24.5 контрактура на зглоб;

М24.6 анкилоза на зглоб;

М24.8 други специфични оштетувања на зглоб, некласифицирани на друго место;

М25.2 слаб зглоб;

М25.6 вкочанетост на зглоб, некласифицирано на друго место;

М62.3 синдром на неподвижност (параплегичен);

М62.4 контрактура на мускул;

М62.5 мускулна слабост и атрофија, некласифицирано на друго место;

М84.0 лошо сраснување на фрактура;

М84.1 не-сраснување на фрактура (псевдоартроза);

М87.0 идиопатска асептична некроза на коска;

М91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот;

I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

Т93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет, сите видови на млитава и спастична парализа, контрактури;

Q05.7 лумбална спина бифида без хидроцефалус;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар

 

Медицински индикации за 2506:

G80.0 спастична церебрална парализа;

G80.3 дискинетична церебрална парализа;

G80.9 инфантилна церебрална парализа, неозначено;

M40 (M40.0 – M40.5) кифоза и лордоза;

M41 (M41.0 – M41.9) сколиоза;

М43.1 спондилолистеза;

М49.5 колабиран пршлен – метастатска фрактура на пршлен (C79.5+)

Q67.5 конгенитална деформација на рбет;

Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација;

S22.0 фрактура на торакален пршлен;

S22.1 мултипли фрактури на торакалниот рбет;

S23 (S23.0 – S23.5) дислокација, шинување и истегнување на зглобовите и лигаментите на  тораксот;

S32 (S32.0 – S32.8) фрактура на лумбалниот рбет и карлицата;

T91.1 секвели од фрактура на рбетот;

M43.1 спондилолистеза;

Во лекување на кифози и сколиози во торако лумбо сакрален дел на ‘рбетник

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед, Физијатар или Хирург

 

ЗАБЕЛЕШКА: при потреба од ваков вид на помагало, задолжително се препишуваат две потврди со Шифра 2105 , за лева и десна нога и една потврда со Шифра 2506.

Карактеристики:

-се изработува индивидуално од  термопластичен маптеријал со лесни и цврсти метални шини поставени паралелно по надолжната осовина на екстремитетот за потпора, вертикализација, растоварување и овозможува медиолатерална стабилност.

-лепливи траки за фиксирање и зглоб во колк, колено и скочен зглоб кои ограничуваат флексија и екстензија и можат да бидат слободни или закочени;

-во спој со ригидна лумбална ортоза изработена индивидуално од термопластичен материјал  кај повреди или заболувања на ‘рбетниот столб, со цел да ги ограничи движењата во тој сегмент и да овозможи стабилизација;