2102 Надколен апарат со слободен или закочен коленски зглоб со метална сандала (индивидуално)

02 Опис на производот

Медицински индикации:

B91 секвели од полиомиелит;

B94 секвели од други и неозначени инфективни и паразитски болести;

G12(G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G24(G24.0-G24.2) дистонија;

G35 мултипла склероза;

G80(G80.0-G80.9) инфантилана церебрална парализа;

G81(G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

G83.1 моноплегија на долен екстремитет;

G83.3 моноплегија неозначено;

G83.9 паралитичен синдром, неозначено;

М24.3 патолошка дислокација и сублуксација на зглоб, некласифицирана на друго место;

М24.5 контрактура на зглоб;

М24.6 анкилоза на зглоб;

М24.8 други специфични оштетувања на зглоб, некласифицирани на друго место;

М25.2 слаб зглоб;

М25.6 вкочанетост на зглоб, некласифицирано на друго место;

М62.3 синдром на неподвижност (параплегичен);

М62.4 контрактура на мускул;

М62.5 мускулна слабост и атрофија, некласифицирано на друго место;

М84.0 лошо сраснување на фрактура;

М84.1 не-сраснување на фрактура (псевдоартроза);

М87.0 идиопатска асептична некроза на коска;

М91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот;

I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

Т93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет, сите видови на млитава и спастична парализа, контрактури;

 

Карактеристики:

-се изработува индивидуално;

-изработен е од лесни и цврсти метални шини поставени паралелно по надолжната осовина на екстремитетот за потпора,стабилизација и растоварување, со кожни траки за фиксирање и зглоб во колено кој може да биде слободен или закочен. Кочниците се поставени латерално ( странично од надворешната страна на зглобот), со цел да обезбедат стабилност на зглобот при стоење и одење;

-се изработува во спој со метална сандала;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар