1602 – Надлакотна естетска пластична протеза

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Додатоци од листа на ФЗОМ кои може да се вградат во оваа протеза

1702 Функционален лакотен зглоб;

1703 Рачен зглоб;

1801 Филцана шака;

1802 Гумена шака;

1804 Естетска ракавица;

1901 Кожна суспензија;

 

Обележаните додатоци се најчеста комбинација на додатоци употребена кај овој тип на протеза

 

Медицински индикации:

Z89.2 стекнат недостиг на горен екстремитет над рачниот зглоб;

Z89.3 стекнат недостиг на двата горни екстремитети;

Q71.0 конгенитално комплетно отсуство на горен екстремитет(и);

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар