1401 – Стопало тип Грајзингер гумено

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Стопалото е наменето за корисници со степен на активност ( MOBIS 2+3). Конструкцијата на стопалото  во пакет со зглобот дозволува повеќеосна функционалност и овозможува компензација при движење  на нерамен терен. Со вметнување на вметоци од еластомер со различни тврдини кои одат во пакет со стопалото се овозможува  прилагодување на стопалото спрема индивидуалните потреби на пациентот.