1313 – Механички скочен зглоб

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Механички скочен зглоб кој е во спој со протетичко стопало и овозможува плантарна и асистирана дорзална флексија