1307 – Зглоб за дезартикулација на колк за скелетна протеза

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Механички или Хидрауличен зглобен колк за надколена протеза за дезартикулација на колк кој ги заменува движењата на анатомскиот зглоб на колк кој недостасува кај  корисникот