1306 – Надворешен потпорен коленски зглоб

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Се вградува кај потколени ампутации кај кои од одредени причина не може да се обезбеди ретенција (прицврстување ) на протезата само со потколеното лежиште. Преку овој зглоб и појас околу натколеницата го намалуваме оптоварувањето на чкунката.