1305 – Зглоб за дезартикулација на колено

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Се вградува во протези кај ниски ампутации изведени близу над коленото. Може да биде без блокада (кочница ) или  со блокада која се деблокира рачно при седнување. Степен на мобилност 1.