1303 – Самокочечки коленски зглоб

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Ова е едноосовинско колено  со нагазна кочница која се активира при брзо и пренагласено оптеретување со што кај корисникот нуди чувство на сигурност. Степен на мобилност 1+2.