1301 – Слободен коленски зглоб

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Полицентричен коленски зглоб кој стабилноста на одот ja обезбедува преку полицентричноста на кинематиката . Фазата на свиткување и исправање е контролирана со регулирање на сила на фрикција  на ротацијата.

Степен на мобилност 1+2.