1206 – Потколена скелетна протеза со дрвено лежиште

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Додатоци од листа на ФЗОМ кои може да се вградат во оваа протеза

1306 Надворешен потпорен коленски зглоб;

1309 Скочен зглоб за стапало тип „Грајзингер“;

1310 Скочен зглоб за стапало тип „Нормгеленк“;

1311 Скочен зглоб за стапало Сач;

1401 Стапало тип „Грајзингер“ гумено;

1402 Стапало тип „Нормгеленк“ гумено;

1403 Стапало тип „Сач” гумено;

1503 Козметска облога;

1504 Бутен мидер;

1505 Навлака за чкунка (потколена);

 

4112 Чевли отворен фудбалски тип за протези (се препишуваат кај секоја протеза )

 

Обележаните додатоци се најчеста комбинација на додатоци употребена кај овој тип на протеза

 

Медицински индикации:

Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;

Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и стапало;

Q72.3 конгенитално отсуство на стапало и прст/прсти;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар