1204 Шопaртова потколена протеза (По Белман)

02 Опис на производот

Медицински индикации:

Z89.4 стекнат недостиг на стапало и глужд;

Q72.3 конгенитално отсуство на стапало и прст/прсти;

 

4112 Чевли отворен фудбалски тип за протези (се препишуваат кај секоја протеза )

 

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар