1202 – Дрвена потколена протеза

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Додатоци од листа на ФЗОМ кои може да се вградат во оваа протеза

 

1306 Надворешен потпорен коленски зглоб;

1309 Скочен зглоб за стапало тип „Грајзингер”;

1310 Скочен зглоб за стапало тип „Нормгеленк“;

1311 Скочен зглоб за стапало Сач;

1401 Стапало тип „Грајзингер” гумено;

1402 Стапало тип „Нормгеленк“ гумено;

1403 Стапало тип Сач гумено;

1504 Бутен мидер;

1505 Навлака за чкунка (потколена);

 

4112 Чевли отворен фудбалски тип за протези (се препишуваат кај секоја протеза )

 

Обележаните додатоци се најчеста комбинација на додатоци употребена кај овој тип на протеза

 

Медицински индикации:

Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;

Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и стапало;

Q72.3 конгенитално отсуство на стапало и прст/прсти;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар