1111 – Натколено имедијантно лежиште за протеза

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Додатоци од листа на ФЗОМ кои може да се вградат во оваа протеза

 

1301 Слободен коленски зглоб;

1302 Коленски зглоб со кочница;

1303 Самокочечки коленски зглоб;

1304 Геријатриски коленкси зглоб;

1305 Зглоб за дезартикулација на колено;

1308 Зглоб за колк (трохантер);

1309 Скочен зглоб за стапало тип „Грајзингер“;

1310 Скочен зглоб за стапало тип „Нормгеленк“;

1311 Скочен зглоб за стапало Сач;

1401 Стапало тип „Грајзингер“ гумено;

1402 Стапало тип „Нормгеленк“ гумено;

1403 Стапало тип „Сач” гумено;

1501 Вакуум суспензија;

1503 Козметска облога;

1505 Навлака за чкунка (натколена);

 

4112 Чевли отворен фудбалски тип за протези (се препишуваат кај секоја протеза )

 

Обележаните додатоци се најчеста комбинација на додатоци употребена кај овој тип на протеза

 

Медицински индикации:

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;

Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено;

Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);

 

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар