1110 – Натколена протеза со две стапала (кај скратувања)

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Додатоци од листа на ФЗОМ кои може да се вградат во оваа протеза

1301 Слободен коленски зглоб;

1302 Коленски зглоб со кочница;

1303 Самокочечки коленски зглоб;

1304 Геријатриски коленски зглоб;

1306 Надворешен потпорен коленски зглоб;

1309 Скочен зглоб за стапало тип „Грајзингер“;

1310 Скочен зглоб за стапало тип „Нормгеленк“;

1311 Скочен зглоб за стапало Сач;

1314 Повеќеосовински пневматски коленкси зглоб;

1401 Стапало тип „Грајзингер“ гумено;

1402 Стапало тип „Нормгеленк“ гумено;

1403 Стапало тип „Сач” гумено;

1503 Козметска облога;

1504 Бутен мидер;

1505 Навлака за чкунка (натколена);

 

4112 Чевли отворен фудбалски тип за протези (се препишуваат кај секоја протеза )

 

Обележаните додатоци се најчеста комбинација на додатоци употребена кај овој тип на протеза

 

Медицински индикации:

М21.7 нееднаква должина на екстремитети (стекната);

Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стапало;

Q72.4 лонгитудијален редукциски дефект на фемурот;

Q72.8 други редукциски дефекти на долен екстремитет (и);

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар