1101 – Натколена дрвена протеза со дрвено лежиште

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Додатоци од листа на ФЗОМ кои може да се вградат во оваа протеза

1301 Слободен коленски зглоб;

1302 Коленски зглоб со кочница;

1308 Зглоб за колк (трохантер);

1309 Скочен зглоб за стапало тип „Грајзингер“;

1311 Скочен зглоб за стапало Сач;

1312 Скочен зглоб за дрвено стапало;

1401 Стапало тип „Грајзингер“ гумено;

1403 Стапало тип „Сач” гумено;

1501 Вакуум суспензија;        

1505 Навлака за чкунка (натколена);

 

4112 Чевли отворен фудбалски тип за протези (се препишуваат кај секоја протеза )

 

Обележаните додатоци се најчеста комбинација на додатоци употребена кај овој тип на протеза

 

Медицински индикации:

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;

Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено;

Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);

Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стапало;

 

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар