7501 Силиконска вештачка дојка

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Медицински индикации:

Z90.1 Стекнат недостиг на дојка;

Q83.0 Конгенитално отсуство на дојката со отсутна брадавица;

C50 Малигна неоплазма на дојка;

Карактеристики:

-даваат максимален комфор, естетски облик и тежина еднаква на физиолошката;

-изработени се од внимателно одбрани материјали, што со својата мекост, боја ,тежина и природен облик обезбедуваат психолошка сигурност на највисоко ниво;

-ги има во повеќе големини;

Потврдата за ова ортопедско помагало ја издава избраниот лекар по препорака на специјалист од соодветната специјалност. Специјалистичкиот извештај или отпусното писмо со препорака за помагалото е потребен само при првото остварување на правото.