2601 Корективен апарат за исчашени колкови по Хилгерајнер со механизам за прилагодување на абдукција и аддукција

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Медицински индикации:

Q65(Q65.0-Q65.9) конгенитални деформации на колкот;

при луксација на колк кај деца;

Карактеристики:

го задржува колкот во правилна положба и помага за нормално развивање на колковите;

-големината се одредува према обем на стомак;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар